مادر

چگونه بستایم تو مظهر مهر را مادر
همه دانند من ناتوانم در وصف تو مادر

تویی دنیای امید و زندگانیم باصفا مادر
تویی سعادت و خوشبختیم نازنین مادر

تویی منبع ایثار و بخشش باصفا مادر
تویی پر از لطف و صفا و مهربانی مادر

چه شبها که من بیدار بودم مهربان مادر
تو بودی پاسپان و نخفتی با وفا مادر

چه شبها که من بیقرار بودم با وفا مادر
وجود تو سراپا بیمار گشت بار بار مادر

و اگر دور بودم ز دیدارت دلسوز مادر
شب و روز دعایت پشت من بود مادر

شاعر:محمد عظیم الفتی

Mother

How to praise, you source of love, mother
Every one knows that I am unable to praise you, mother

You are the world of my hope and life, nice mother
You are my prosperity and happiness precious mother

You are the source of excessive generosity, lovely mother
You are full of amenity, purity and kindness mother

Those nights that I was awaken, kind mother
You were guard and you didn’t sleep, loyal mother

Those nights that I was unstable, loyal mother
Your body was getting sick head to foot time to time, mother

If I were far away from you, sympathetic mother
Your prayers were behind me night and day, mother

Poet: M.Azim Ulfati


Comments


Friendly786
Friendly786 8 years ago

wow its a very very very beautiful poem .. soo true abt mom and inner feelings of how a child thinks abt his/her mothr!

thanks for sharing it :)

FarkhundaAfghani
FarkhundaAfghani 8 years ago

Ah143
Ah143 8 years ago

wow wow wow your poem is the best and i wish every body like it. be happy and successful. and i dont know whats wrong with Farkhunda why ur post is empty. u may dont like his beautiful poem it seems u dont like ur lovely Mother,
Tarin
Tarin 8 years ago

sooooooooooooo nice and good poem i love it to say anything about mothers we cant complete it in just one poem but its really good poem thanks ulfati jan from sharing that

SaMeeR

farmana
farmana 8 years ago

Beautiful poem Ulfati.Right Sameer to say anything about mother ,it less and incomplete. I love this mother poem so much. It is good poem.Thanks for sharing the poem. Farmana
zoye
zoye 8 years ago

very nice and touching

lovelymariam
lovelymariam 8 years ago

Maashaalah . . . beautiful poem. Thanks for sharing qand!
Ah143
Ah143 8 years ago

sangar01
sangar01 8 years ago

Masha allah i realy like ur poem about Mother wish u be mor successful give u hundred grade.

Ulfati u r the best

niycegal
niycegal 8 years ago

salam azim jan,

besyar maqbool naweshten.
waqehan janat zere paye maadaran ast.

muwafaq bashen

ulfati
ulfati 8 years ago

Hello ,
Thanks so much dear friends.

You are very kind , I am glad you like my poem about mother.

I love my mother as the trees love water and sunshine – she helps me grow, prosper, and reach great heights and I am sure you do too.

I wish you all the best,dear AM friends.

Ah143
Ah143 8 years ago

Salam, thanks for ur message and i want to tell u this that ur very kind and good teacher , and u have a good character i hope u be fine and happy all the times.
have a good day i hope to see u one day in the future in Kabul.
good luck.

sarwarMaz
sarwarMaz 8 years ago

سلام محمد عظیم الفتی صاحب

شعر شما بسیار عالی است و در آن احساسات واقعی نهفته است

واقعاً مادر فرشته است که هر چه توصیف آنر کنیم باز هم کم است

از چاب شعر زیبای تان بسیار تشکر و امتنان

دوست شما سرور از مزار شریف

Salam Dear Ulfati Sahib

Your poem is the best and it really describes the reall feelings .

Mothers are like angels , as much as we describe them it is less.

Thanks for posting.

Your friend from Mazar-e Sharief

salang
salang 8 years ago

الفتی صاحب مطالب جالب که درمورد روزجهانی مادر نوشته کرده بودید خواندم واقعاً جالب وخواندنی است هرقدرکه درموردمادرگفته شود کم است چراکه مادرمرتبه بسیاربالای دارد (نقل است که شخصی نزد جناب حضرت محمد ص رفته گفت که من خدمت کی رابیشترکنم آن جناب فرمود که ازمادرت را مرتبه دوم- سوم بازرفت وهمین سوال راکردحضرت محمدص برخدمت مادرتاکیدکرد ومرحله چهارم که رفت آن جناب فرمودند که ازپدرت را)به همین دلیل مرتبه مادرخیلی بالااست بااحترام ازطرف برادرشما محمدرسول صدیقی
salang
salang 8 years ago

الفتی صاحب مطالب جالب که درمورد روزجهانی مادر نوشته کرده بودید خواندم واقعاً جالب وخواندنی است هرقدرکه درموردمادرگفته شود کم است چراکه مادرمرتبه بسیاربالای دارد (نقل است که شخصی نزد جناب حضرت محمد ص رفته گفت که من خدمت کی رابیشترکنم آن جناب فرمود که ازمادرت را مرتبه دوم- سوم بازرفت وهمین سوال راکردحضرت محمدص برخدمت مادرتاکیدکرد ومرحله چهارم که رفت آن جناب فرمودند که ازپدرت را)به همین دلیل مرتبه مادرخیلی بالااست بااحترام ازطرف برادرشما محمدرسول صدیقی
salang
salang 8 years ago

الفتی صاحب مطالب جالب که درمورد روزجهانی مادر نوشته کرده بودید خواندم واقعاً جالب وخواندنی است هرقدرکه درموردمادرگفته شود کم است چراکه مادرمرتبه بسیاربالای دارد (نقل است که شخصی نزد جناب حضرت محمد ص رفته گفت که من خدمت کی رابیشترکنم آن جناب فرمود که ازمادرت را مرتبه دوم- سوم بازرفت وهمین سوال راکردحضرت محمدص برخدمت مادرتاکیدکرد ومرحله چهارم که رفت آن جناب فرمودند که ازپدرت را)به همین دلیل مرتبه مادرخیلی بالااست
بااحترام
ازطرف برادرشما
محمدرسول صدیقی

Please login to comment