تقدیر

انسان ثروت مند اکثرا به تقدیر و قضا اعتماد ندارند و فکر میکنند که همه از عقل و کوشش خودشان است

ولی فقرا و تنگدستان اکثرا به تقدیر و قضا اعتماد دارند زیرا اگر خدا خواسته باشد و تقدیر چنان باشد یک فرد فقیر با تمام بی عقلی و نادانی اش یکباره ملیونر و عاقل و ثروت مند میشود و همینطور اگر خداوند خواسته باشد و تقدیر چنان باشد مرد ثروت مند با تمام عقل و دانش اش تمام ثروت خود را یکباره از دست بدهد

بقلم

محمد احسان “مهیا “


Comments


drunk
drunk 2 years ago

beshak dorost farmoden brother

Please login to comment