Comments


mikiawoli
mikiawoli 7 years ago


امنيت دولتیی یااستخبارات  دريک کشورستون فقرات سياسی، امنيتی ، د فا عی ، اقتصادی ،کلتوری ،
فرهنګی  ، علمی و درمجموع اجتماعی يک کشوررا تشکيل ميدهد ، اين اداراتدرطولتاريخ بشريت بشکلهای مختلف موجود بود ه ،خواه بشکل افراد یعنی تنهايي ويا يکنفری ، بشکل ګروپی، بشکل افراد مور د اعتما دمحافل حاکمه ، بشکل ادارات کوچک جمع اوری معلوماتدر بخش های مختلف(مثلادرکشورما چنین اداره درزمان احمدشاه بابا بنام داروغه و یاهر کاره باشی یاد میگردیدکه بعدا درزمانهای مختلفه بنامهای مختلف چون ضبط احوالات،کام ،اگسا،امنیت دولتی وغیره نام گرفته اند ، اینکه این اداراتدر کارخود ازکدام شیوه ها استفاده میکردند مربوط میشود به شیوهء سیاست و رهبری زمامداران همان وقت٬ که درینباره درفرصت لازم معلومات داده خواهد شد) ، و بالاخره بشکل ادارات مدرن فعلی جمع اوری معلومات و اطلا عات .

ولی يک اصليکه درکار این ارگانهادر تمام اين دوره ها  بدون تغير برجا مانده ٬عبارت است از :جمع اوری معلومات ویااطلاع  (Information) ، منبع اطلا ع  يامعلومات ، ګيرند ۀاطلاع يا معلومات ، وکار بالای اطلاع يا معلومات ، که هر کدام ان بطورمختصرتوضيح ميګردد :
اطلاع يا معلومات (
Information) : –
درين
مورد امکان دارد تعاريفی مختلف ازطرف علما ودانشمندان وجودداشته باشد،ولی مورد نظر من درينجا اطلاع استخبا راتی وياهم اوپراتيفۍ است که قابليت عمل وکار بعدی بالای ان موجود باشدکه همين مشخصۀ ان چنين اطلاع راازخبر ويا اطلاع  عادی تفکيک ميدهد ،يعنی معلوماتيکه مورد نظرارګانهای امنيتی ويااستخباراتی درموارد معين کارودلچسپی انها چون امنيت،دفاع، ضدجاسوسی کشورهای خارجی درساحات مختلفه(نظامی سياسی،اقتصادی،حتی کلتوری وفرهنکی و
اساسات وحدت ملی (مذهب ، قوم،زبان وغيره) بوده  را اطلاع استخباراتی ويااوپراتيفی ګويند :
خصوصيت اطلاع اوپراتيفی :
اطلاع اوپراتيفی بايد خصوصيات ذيل را در برداشته باشد :
کی (کدام وقت)،کجا ،توسط کی ،چی ،چطور وچرا،اګريکی ازين خصوصيا ت
را اطلاع د
ربر نداشته باشد، انرااطلاع کامل ګفته نميتوانيم
ارزش اطلاع اوپراتيفی :
ا طلاع  اوپراتيفې وقتی دارای ارزش است که :
 اولا مورد ضرورت ارګانهای امنيتی باشد، ثانيا بموقع بدست امده باشد، ثالثا مؤثق  باشد ورابعا  از
منبع  قابل اعتماد و کنترول شده بدست امده باشد ، به ارتبا ط منبع اطلاع بايد ګفت که:
 ارګانهای امنيتی واستخباراتی درقسمت انتخاب منبع اطلاع (اجنت،همکارو ياسايرمنابع) ازد قت زياد بايد کاربګيرند
در غيران منبع اطلاع کنترول ناشده ميتواند بادادن اطلاعات غلطوګمراه کننده ضررهای جبران ناپذيرراسبب شوند، که از يکطرف به اعتباروحيثيت ارګان امنيتی ضربۀ شديد وارد مينمايد وازطرف ديګر بکشورومردم ان فاجعه ببا رمياورد ٬که مثال خوب ان درکشورما استفادۀ ارګانهای وزارت دفاع،وزارت داخله ، قوای امريکايی وناتوازمنابع عدم کنترول شدهواطلاعات غلط انهادراثنای عملياتهای محاربوی  ،  بمبارد مانهای هوایی و تلاشی خانه های مردم بوده  که باعثشهادت مردمان ملکی و بيګناه ماشده است ، درينموردباید گفت که چون درکشورماادارۀ سالم درتمام بخشها خصوصا درارګانهایدفاعی ،امنيتی استخباراتیوجود نداردوهم عدم هماهنګی درعمليات های محاربوی بين نيروهای داخلی  وخارجی وعمليات های خود سرانۀ خارجی ها زمينه را به  افراد استفاده جو، متعصب ( ازنګاه خصو متهای ملی، لسانی،منطقوی وغيره ) مساعد ساخته  و آنها به بسيار اسانی در حلقات استخباراتی داخلی  و خارجی خودرا جذب ونفوذ داده  وهرروز بادادن اطلاعات غلط ومغرضانه فاجعه ميافرينند،که رهبریهرسه ارګان دفاعی وامنيتی دراينجا نقش عمده رابازی مينمايد،از جمله عمدا ازطرف رهبری طراز اول ادارۀ استخبارات کشور ، همکاراننزديک شان ويکتعداد سکتريستها  و متعصبين ودشمنان وحدت، يکپار چه ګی، ارامی وترقی کشورما بنابرخصو متهای ملی ومحلی اطلاعات غلط به قوای عملياتی داخلی وخاراجی داده ومنا طق جنوبی وشرقی کشوررا بميدان جنګ تبديل نموده است،بنابران تا وقتيکه چنين افراد متعصب وجنايت کار درراس ارګان های استخباراتی کشورباشند اين کشورروزخوبی نخواهد ديد ،  که حال به تشريح جز مهم يعنی کاربالای اطلاع اوپراتيفی ميپردازم  .


کاربالای اطلاع اوپراتيفی:

اطلاع اوپراتيفی الی به اصطلاح پخته شدن ان از شش مرحلۀ کار بالای ا ن  ميګذرد تا اينکه  مورد استفاده قرارګيرد ، که ا ز تشر يح ان نسبت محرميت کارادارت استخباراتی کشور صرفنظر مينمايم . چون کار بالای اطلاعاتويامعلومات ا وپراتيفی ازطرف مامورينوياا فسرانرسمیارګانهای استخباراتی صورت ميګیرد ،درينجا بازهم درصور تيکه افرادنا سالم درين ارګان ها بصفت  افسرمقررګردند ضرران بمراتب از ا جنتها ومنابعي که اطلا عات غلط وګمراه دهنده ميدهند زيادتر خواه  بود،بنابران دراينجا بطور فشر ده عرض ميګردد که  :
کی ياکيها بايد درارګانهای استخباراتی بصفت افسران جذب شوند ؟ انها کدام خصوصيتهارابايد
داشته  باشند ؟ وازکدام مدارج  تحصيلات بهرمند باشند ؟ درينزمينه  يک  فرمول عمومی وجوددارد اګرآن واقعا درمورد افسران استخبا راتی مد نظر ګرفته شود ، فوايد زياد به امنيت کشورازهرنګاه دارد  وآن عبارت اند از: داشتن مغز سرد ، داشتن قلب ګرم  وداشتن دستان پاک است


استفاده ازاطلاعات اوپراتيفی !


 ارګانهای استخباراتی  اطلاعات را به استقامتهای مورد نظرکه قبلا از
آن یاد او ری شد مثلا امنیت داخلی وخارجی ضد جاسوسی وغیره جمع اورینموده وبعد از تحليل وتجزيه درآن استقامت ها از طريق ارګانهای ذيربط  مورد استفاده قرار ميګير ند، اينکه چطور؟ واز کدام چاينلها ؟درينمو رد  بهتر است سکوت اختيار نمايم ،تنهااينقدر ګفته ميتوانم درصورتيکه شخص  اول دولت ازمشوره های ار ګانهای امنيتی کشور خود استفا د ۀ  درست ننمايد بمانندی انسانی نابينای ميبا شدکه عسایخود راګم کرده باشد، وهمچنان درصورتيکه اين کشوردستګاه استخبارات قوی ،تخصصی،مجهز باوسايل مدرن استخباراتی وپرسوسنل هوشيار،بيدار،بادانش،صادق ، وفادار بمنافع وطن ومردم ،وطن دوست ،باقلب ګرم ،مغز سرد ودست پاک نداشته باشد وشخص ا ول کشوراز چنين دستګاه ضيف ومريض مشوره بګيرد ان کشوردرزند ه ګی خودروزی خوبی نخوا هد  ديد ،درکشو های قویو پيشر فته ارګانهای استخباراتی ګرنت یاضامن  ثبات ، امنيت  وايجاد زمينه های ترقی  و تو سعه درتمام زمينه ها ميباشد ، وهيچ تصا ميم بزرګ بيدون مشورۀانها اتخاذنميګردد ،همين حالاروسای جمهور و صدر اعظمان کشور های امريکا،روسيه ،چين ، جرمنی ،انګلستان ،جاپان ، فرانسه وغيره ازطرف ارګانهای استخباراتی همان کشورها کمک  و استقامت داده ميشود٠حال که درمورد اهميت  و استفادۀ اظلاعات اوپراتيفی تااندازۀ پی برد يم،بايد به توضيح منبع وګيرندۀ يااخذ کنندۀ اطلات اوپراتيفیبطورخلاصه بپردازيم وان ازاين قراراست .

mikiawoli
mikiawoli 7 years ago


رزيدنت (Rasedent) :

دراستخبارات برای رسيده ګی به ملاقات اجنت درزمان معين ومورد ضرورت علا وه براقدامات ديګر ازرزدنت  ها استفاده ميګردد٠
رزدنت عبارت ازسرګروپ ويا بعبارۀ ساده کفتان اجنتها ميباشد ،که نسبت به اجنتان ديګر باتجربه تر، هوشيارتر،سازمان دهنده تر،بااعتمادتر وسابقه دارتر ميباشد٠
رزدنت هاچانس بيشتر وبهترارتقا به کارمند ، مامور و يا افسرارګانهای استخبار اتی را دارا ميباشد ،اينکه رزدنتها چه نوع کارمينمايند؟ چطور دريافت وانتخا ب ميګردند ؟ را بطۀ انها باا فسران وخود
ارګانهای استخبار اتی وچګونګی اهميت انها از جمله اسرار ومحرميت ارګانهای استخباراتی وامنيتی ميباشد که از تفسير زياددرين باره جلوګيری مينمايم ٠
پروسۀ تحکيم استخدام اګنت :
ارګانهای استخبارا تی برای بدست اوردن معلومات مورد ضرورت شان در استقا مت های مختلف کا ری مجبور اند منابعی را دراختيارداشته باشند، طوريکه قبلا اظهارداشتم يکی ازاين منابع عبارت اند ازاجنت ميباشد،چون اجنتهای با اهميت  ساده و بطريق اسان دستګيری نمينمايند لذا درصورتيکه بعد
اززحمات زياداستخدام شوند نبايد به اسانی ازدست بروند،از يک طرف وازطرف ديګر چون اجنتان هنګام کارباارګانهای امنيتی با يکتعداد افرادارګانها استخباراتی که هويت ان برای همه ودرانظارعامه افشا نيست وهم بابعضی ميتودهای کار  ووسايل ارګانهای استخباراتی آشنايي حاصل مينما يند،لذا اين ارګانها يک سلسله شرايطی را بالای اجنت  تحميل مينمايند کهدرنتيجۀ آن اجنت هيچګاه مجا ل انرا پيدانمي نمايد که  ازيکطرف به  افشایرازهای محرماين ار ګانها  بپردازدوازطرف ديګربخوش خودازادامۀ کار خود باارګانهای استخباراتی امتناع ورزد، ميتود ها واشکا ل تحکيم استخدام اجنت نظر به حال واحوال اجنت ،درجۀ اهميت وی برای ارګانهای استخبا راتی ،خصوصيت شخصی وی وغيره مسايل ازهمفرق مينمايند،طوريکهقبلا  ياداور شدم کهپروسۀ تحکيم استخدام  اجنت برای اجنتهائيکه براساس وطندوستی استخدام ميشوندمدنظر نيست،اګرچه ميتود های تحکيم  استخدام اجنت درارګانهای استخباراتی کشو رهای مختلف فرق مينمايد ولی چيزيکه دران وجه مشترک داشته وبنياد و اساس اين ميتودهاراتشکيل ميدهد عبارت از ترتيب وبدست اوردن اسناد بدنام کننده درمورداجنت است که ،اجنت ترس ازافشای انراداشته باشد، و ارګانهای امنيتی اجنت رابدان تهد يد وهوشدار ميدهند که ، اګر به رابطه وکار خود با ارګان ما پا يان ببخشی وبيدون  مشوره و  هدايت ما دست  به اجراآتی  بزنی مااين  اسناد را بمر دم ،فاميل واقاربت افشا خواهيم ساخت ، چون اجنت خود اين اسناد را ديده وپيامد انرادرصورتيکه افشا شوندازقبل  ميداند ، لذا تااخر عمر به کا رخود با ارګانهای امنيتی ادامه ميدهد وياهم اينکه اگ رديګراهميت خودرا به ارګانهای امنيتی ازدست بدهد وانها خود ویرااز شبکۀ اجنتوری اخراج نمايند ، قبل از اينکه بيشتر درين بحث پيش برويم ،کمی به اين مطلب روشنی ميانداز يم  که کيها مورد توجه ارګانهای استخباراتی د رمجموع  و خصوصا ارګانهای استخبا راتی کشور های خارجی  جهت استخدام بصفت اجنت قرار ميګيرند ؟(درمورد تشريح چګونګی تحکيم استخدام اګنتها در اګانهای استخباراتی کشو ر ما برای اينکه صدمۀبکار انها وارد نيايد جلو ګيری مينمايم) ٠
چون بعضی کشورها ميخواهند بطور تمام عيارافغانستان را درچوکات منافع کوتاه مد ت و
دراز مدت خود ومتحدين انها تحت  کنترول خودداشته باشند،بنا بران برای اينکه هيچ تحول، هيچ تصميم وهيچ کاری درين کشور بمنافع انها ضرر نرساند، وتصاميم انها توسط خودافغانها عملی ګردد، لذا درتمام بخشهای مهم  که شاهرګهای سياسي ،اقتصادی ،دفاعی ،امنيتی، منابع  تصميم ګيری حتی بخشهای کلتوری ، قومی ومذهبی اين کشوررا تشکيل ميدهند بهاستخدام اجنتهای مناسب بحالشان پرداخته وازینطریق میخواهندهمه چيزراتحت چتر اجنتهای شان قراردداده  وبنفوذ خوددرین کشور عذابدیده ادامه دهند ٠
چون ارګانهای استخباراتیبيشتر اجنتهای خود٬از تبعۀ خارجیر ا براسا س مادی و بر اسا س مجبوريت استخدا مينمايند،لذا انهادرجستجوی افراد باامکانات در بين تشکيلات، مؤ سسا ت ،ارګا نها، ادارات اساسی ومهم بوده ،انهارا (ازلحا ظ تمام خصوصيت های شخصی چون علاقمنديهای وی، وضعيت اجتماعی، سياسی ، فاميلی وغيره )تثبيت و به استخدام شان ميپردازند بعد ازتحکيم استخدام که بعضی مثالهای ان درا ينجا توضيح  خواهد شد داخل مؤسسا ت  وارګانهای ذيعلاقۀ  شان مينمايند ، حال بايد بسوالات ذ يل  جواب داده شود :
١ – سازمانها ويا ارګانها ی استخباراتی کشور های خارجی
درکشورهایديګرو ازجمله کشورما ضرورت اجنتوری خودراازکجا ودروجودکدام اشخاص تکميل مينمايد ؟
٢ – ميتود های تحکيم استخدام انهاازچه قرار است ؟
٣ – چطورونظر بکدام علايم و مشخصات ميتوان اجنتهای کشورهای خارجی را تا  اندازۀ   شناخت
؟ وسوالهای زياد ديګرکه اینک تااندازهء توان واجازهء مصلحتهای کشوری  به ان میپردازم  .
درينمورد
ممکن است علما و افراد مسلکی استخبارات جوابهایګوناګونو علهدۀ علمی و مسلکی داشته باشند،ولی من نظريات خودرا بطور عام فهم خدمت هموطنان عزيز تقديم ميدارم :
ارګانهای استخباراتی کشور
های خارجی جهت حفظ منافع ستراتيژيکی (دو رنمایی) و امنيت داخلی وخارجی کشور خود نا ګذيراند درمورد پلانهای خصما نۀ کشورهای رقيب ودشمن دربرابر کشور خود معلومات  لازمه جهت مبارزه با انها رابدست بياورند ،جهت حصول چنين معلومات  انها ضرورت  به دريافت منابعی دارند که معلوما ت يادشده را دراختيار شان قراربدهد ،يکی ازين منابع اطلاعاتی اجنت يا Agent  است،حال بایدبدانیم کهاکنت چگونه و بکدام اساسومعیارهاتوسط کشو رهای خارجی انتخاب و استخدام میشود،
براساس کدام معيارها افراد برای اجنت شدن انتخاب ميشوند :
١ – براساس مفکووی ٠
٢ – براساس ضروريتهای مختلفۀ ايکه شخص کانديد به اجنت  بنابرخصوصيتها ی ذاتی خود دارد٠
براساس مفکوروی کسانی انتخاب ميشوند که
ازلحاظ ايديولوژيهای مختلفۀ چپی وراستی شخص بنيادګرا وافراطی باشد ،درين بخش افرادی هم ميايند که نشنلست افراطی باشد،يعنی  اين شخص برای اينکه مفکورۀ وی عملی شود تن به اجرای هرنوع معامله ميدهد ؛مثلا سازمان استخباراتی شوروی سابق برای اینکه دربخشهای مهم دفاعی؛امنیتی؛استخباراتی خصوصا بخش صنایع جنګی ایالات متحدهء آمریکا دراثنای ؛پیش ازجنګ دوم جهانی وجنګ سردنفوذ نماید؛اجنتهای زیادی ازجمله کمونستهای  آلمان نازی استخدام نموده وآنهارابکشورهای غربی وبعداامریکا نفوذ دادند؛که کااین اجنتها بسیار موثربودوحتی یکی ازانهابنام کلاوس فوکس دربخش صنایع اتومی امریکانفوذکردوکاپی فورمولهای ساختمان بمب اتوم امریکارابشورویها بصورت مخفی تسلیم نموده ؛که بعدا شورویهادروقت کم بعد ازامریکا بساختن بمب اتومی خودنایل آمدند؛همینطور امریکاییها وانګلستان هم کسانیرا که با کمونیسم وسویالیزم شدیدا دشمنی داشتند ازجمله  طرفداران فوندامینتالست  کلیساها؛سرمایه داری واسلامیستهای بنیادګرارااستخدام ودربخشهای مهم شوروی سابق نفوذدادندوغیره براساس ضرورتهای مختلفه کسانی درنظر ګرفته ميشوند که  ازريشه وبنياد تمام تار وپود وی راشخيصيت طلبی ،قدرت طلبی ومسئلۀ ماديات وغيره  تشکيل ميدهد،يعنی انها مانند مايکياولستها (*) ميخواهند ازهرطريقی که باشد ، حتی ازراه غير انسانی ،غير مشروع ،غيرقانونی  وغير حلال صاحب قدرت و ماديات ګردند . چون اين هردو قشر ياد شدۀ افراد نظر به ناتواني های خود از طريق طبيعی نميتوانند  به ارزوهای خود برسند لذا حاضر انددربدل استخدام خود توسط ارګانهای استخباراتی خارجی  به ارزو های خود نايل ايند ٠

mikiawoli
mikiawoli 7 years ago

mikiawoli
mikiawoli 7 years agoرزيدنت (Rasedent) :دراستخبارات برای رسيده ګی به ملاقات اجنت درزمان معين ومورد ضرورت علا وه براقدامات ديګر ازرزدنت  ها استفاده ميګردد٠

رزدنت عبارت ازسرګروپ ويا بعبارۀ ساده کفتان اجنتها ميباشد ،که نسبت به اجنتان ديګر باتجربه تر، هوشيارتر،سازمان دهنده تر،بااعتمادتر وسابقه دارتر ميباشد٠

رزدنت هاچانس بيشتر وبهترارتقا به کارمند ، مامور و يا افسرارګانهای استخبار اتی را دارا ميباشد ،اينکه رزدنتها چه نوع کارمينمايند؟ چطور دريافت وانتخا ب ميګردند ؟ را بطۀ انها باا فسران وخود
ارګانهای استخبار اتی وچګونګی اهميت انها از جمله اسرار ومحرميت ارګانهای استخباراتی وامنيتی ميباشد که از تفسير زياددرين باره جلوګيری مينمايم ٠

پروسۀ تحکيم استخدام اګنت :

ارګانهای استخبارا تی برای بدست اوردن معلومات مورد ضرورت شان در استقا مت های مختلف کا ری مجبور اند منابعی را دراختيارداشته باشند، طوريکه قبلا اظهارداشتم يکی ازاين منابع عبارت اند ازاجنت ميباشد،چون اجنتهای با اهميت  ساده و بطريق اسان دستګيری نمينمايند لذا درصورتيکه بعد
اززحمات زياداستخدام شوند نبايد به اسانی ازدست بروند،از يک طرف وازطرف ديګر چون اجنتان هنګام کارباارګانهای امنيتی با يکتعداد افرادارګانها استخباراتی که هويت ان برای همه ودرانظارعامه افشا نيست وهم بابعضی ميتودهای کار  ووسايل ارګانهای استخباراتی آشنايي حاصل مينما يند،لذا اين ارګانها يک سلسله شرايطی را بالای اجنت  تحميل مينمايند کهدرنتيجۀ آن اجنت هيچګاه مجا ل انرا پيدانمي نمايد که  ازيکطرف به  افشایرازهای محرماين ار ګانها  بپردازدوازطرف ديګربخوش خودازادامۀ کار خود باارګانهای استخباراتی امتناع ورزد، ميتود ها واشکا ل تحکيم استخدام اجنت نظر به حال واحوال اجنت ،درجۀ اهميت وی برای ارګانهای استخبا راتی ،خصوصيت شخصی وی وغيره مسايل ازهمفرق مينمايند،طوريکهقبلا  ياداور شدم کهپروسۀ تحکيم استخدام  اجنت برای اجنتهائيکه براساس وطندوستی استخدام ميشوندمدنظر نيست،اګرچه ميتود های تحکيم  استخدام اجنت درارګانهای استخباراتی کشو رهای مختلف فرق مينمايد ولی چيزيکه دران وجه مشترک داشته وبنياد و اساس اين ميتودهاراتشکيل ميدهد عبارت از ترتيب وبدست اوردن اسناد بدنام کننده درمورداجنت است که ،اجنت ترس ازافشای انراداشته باشد، و ارګانهای امنيتی اجنت رابدان تهد يد وهوشدار ميدهند که ، اګر به رابطه وکار خود با ارګان ما پا يان ببخشی وبيدون  مشوره و  هدايت ما دست  به اجراآتی  بزنی مااين  اسناد را بمر دم ،فاميل واقاربت افشا خواهيم ساخت ، چون اجنت خود اين اسناد را ديده وپيامد انرادرصورتيکه افشا شوندازقبل  ميداند ، لذا تااخر عمر به کا رخود با ارګانهای امنيتی ادامه ميدهد وياهم اينکه اگ رديګراهميت خودرا به ارګانهای امنيتی ازدست بدهد وانها خود ویرااز شبکۀ اجنتوری اخراج نمايند ، قبل از اينکه بيشتر درين بحث پيش برويم ،کمی به اين مطلب روشنی ميانداز يم  که کيها مورد توجه ارګانهای استخباراتی د رمجموع  و خصوصا ارګانهای استخبا راتی کشور های خارجی  جهت استخدام بصفت اجنت قرار ميګيرند ؟(درمورد تشريح چګونګی تحکيم استخدام اګنتها در اګانهای استخباراتی کشو ر ما برای اينکه صدمۀبکار انها وارد نيايد جلو ګيری مينمايم) ٠

چون بعضی کشورها ميخواهند بطور تمام عيارافغانستان را درچوکات منافع کوتاه مد ت و
دراز مدت خود ومتحدين انها تحت  کنترول خودداشته باشند،بنا بران برای اينکه هيچ تحول، هيچ تصميم وهيچ کاری درين کشور بمنافع انها ضرر نرساند، وتصاميم انها توسط خودافغانها عملی ګردد، لذا درتمام بخشهای مهم  که شاهرګهای سياسي ،اقتصادی ،دفاعی ،امنيتی، منابع  تصميم ګيری حتی بخشهای کلتوری ، قومی ومذهبی اين کشوررا تشکيل ميدهند بهاستخدام اجنتهای مناسب بحالشان پرداخته وازینطریق میخواهندهمه چيزراتحت چتر اجنتهای شان قراردداده  وبنفوذ خوددرین کشور عذابدیده ادامه دهند ٠

چون ارګانهای استخباراتیبيشتر اجنتهای خود٬از تبعۀ خارجیر ا براسا س مادی و بر اسا س مجبوريت استخدا مينمايند،لذا انهادرجستجوی افراد باامکانات در بين تشکيلات، مؤ سسا ت ،ارګا نها، ادارات اساسی ومهم بوده ،انهارا (ازلحا ظ تمام خصوصيت های شخصی چون علاقمنديهای وی، وضعيت اجتماعی، سياسی ، فاميلی وغيره )تثبيت و به استخدام شان ميپردازند بعد ازتحکيم استخدام که بعضی مثالهای ان درا ينجا توضيح  خواهد شد داخل مؤسسا ت  وارګانهای ذيعلاقۀ  شان مينمايند ، حال بايد بسوالات ذ يل  جواب داده شود :

١ – سازمانها ويا ارګانها ی استخباراتی کشور های خارجی
درکشورهایديګرو ازجمله کشورما ضرورت اجنتوری خودراازکجا ودروجودکدام اشخاص تکميل مينمايد ؟

٢ – ميتود های تحکيم استخدام انهاازچه قرار است ؟

٣ – چطورونظر بکدام علايم و مشخصات ميتوان اجنتهای کشورهای خارجی را تا  اندازۀ   شناخت
؟ وسوالهای زياد ديګرکه اینک تااندازهء توان واجازهء مصلحتهای کشوری  به ان میپردازم  .

درينمورد
ممکن است علما و افراد مسلکی استخبارات جوابهایګوناګونو علهدۀ علمی و مسلکی داشته باشند،ولی من نظريات خودرا بطور عام فهم خدمت هموطنان عزيز تقديم ميدارم :

ارګانهای استخباراتی کشور
های خارجی جهت حفظ منافع ستراتيژيکی (دو رنمایی) و امنيت داخلی وخارجی کشور خود نا ګذيراند درمورد پلانهای خصما نۀ کشورهای رقيب ودشمن دربرابر کشور خود معلومات  لازمه جهت مبارزه با انها رابدست بياورند ،جهت حصول چنين معلومات  انها ضرورت  به دريافت منابعی دارند که معلوما ت يادشده را دراختيار شان قراربدهد ،يکی ازين منابع اطلاعاتی اجنت يا Agent  است،حال بایدبدانیم کهاکنت چگونه و بکدام اساسومعیارهاتوسط کشو رهای خارجی انتخاب و استخدام میشود،

براساس کدام معيارها افراد برای اجنت شدن انتخاب ميشوند :

١ – براساس مفکووی ٠

٢ – براساس ضروريتهای مختلفۀ ايکه شخص کانديد به اجنت  بنابرخصوصيتها ی ذاتی خود دارد٠

براساس مفکوروی کسانی انتخاب ميشوند که
ازلحاظ ايديولوژيهای مختلفۀ چپی وراستی شخص بنيادګرا وافراطی باشد ،درين بخش افرادی هم ميايند که نشنلست افراطی باشد،يعنی  اين شخص برای اينکه مفکورۀ وی عملی شود تن به اجرای هرنوع معامله ميدهد ؛مثلا سازمان استخباراتی شوروی سابق برای اینکه دربخشهای مهم دفاعی؛امنیتی؛استخباراتی خصوصا بخش صنایع جنګی ایالات متحدهء آمریکا دراثنای ؛پیش ازجنګ دوم جهانی وجنګ سردنفوذ نماید؛اجنتهای زیادی ازجمله کمونستهای  آلمان نازی استخدام نموده وآنهارابکشورهای غربی وبعداامریکا نفوذ دادند؛که کااین اجنتها بسیار موثربودوحتی یکی ازانهابنام کلاوس فوکس دربخش صنایع اتومی امریکانفوذکردوکاپی فورمولهای ساختمان بمب اتوم امریکارابشورویها بصورت مخفی تسلیم نموده ؛که بعدا شورویهادروقت کم بعد ازامریکا بساختن بمب اتومی خودنایل آمدند؛همینطور امریکاییها وانګلستان هم کسانیرا که با کمونیسم وسویالیزم شدیدا دشمنی داشتند ازجمله  طرفداران فوندامینتالست  کلیساها؛سرمایه داری واسلامیستهای بنیادګرارااستخدام ودربخشهای مهم شوروی سابق نفوذدادندوغیره براساس ضرورتهای مختلفه کسانی درنظر ګرفته ميشوند که  ازريشه وبنياد تمام تار وپود وی راشخيصيت طلبی ،قدرت طلبی ومسئلۀ ماديات وغيره  تشکيل ميدهد،يعنی انها مانند مايکياولستها (*) ميخواهند ازهرطريقی که باشد ، حتی ازراه غير انسانی ،غير مشروع ،غيرقانونی  وغير حلال صاحب قدرت و ماديات ګردند . چون اين هردو قشر ياد شدۀ افراد نظر به ناتواني های خود از طريق طبيعی نميتوانند  به ارزوهای خود برسند لذا حاضر انددربدل استخدام خود توسط ارګانهای استخباراتی خارجی  به ارزو های خود نايل ايند ٠

mikiawoli
mikiawoli 7 years ago

دربعضی حالات شخص مورد نظراستخبارات خارجی برای کانديد هردو معيار را درخوددارد،طوريکه  تاريخ ګذشته و رويداد های فعلی کشور غم زدۀ ما نشان ميدهد،اين کتيګوری افراديکه بکمک استخبارات خارجی بقدرت ،مقام وماد يا ت ر سيده اند چګونه تراژيديها ،جنګها،ويرانيها ودربدريها راباخود اورده وهنوزهم مياورند،لذا لازم است انهارا شناخت ، منزوی و رسوا کرد ،تاپندی با شد برای نسلهای بعدی کشور،بادرنظرداشت اينکه شناخت صد د ر صد چنين اشخاص کارعادی نيست ،ولی بادرنظرګرفتن بعضی فاکتها وعلايم٬ انسان ميتواند حدث های ابتدايي خودرابزندوانهارا جهت تثبيت نهايي هويت شان تحت مطالعه وکنترول دوامدارداشته ،جريانات نو ومعلومات متواتررا درمورد انها بمردم شريف کشور درمقطع های ګواګون بدهند، افرادرسالتمند ، وطندو ست وخصوصا مطبوعات کشور رول بزرګی رادرافشای همچو عناصر، بصورت بيطرفانه ،بيد ون ملاحظات شخصی ،ملی ،سياسی ،قومی ،محلی ،مذهبی و غيره  بازی نموده ميتوانند،اين بدين معنی نبايد باشد، هرکيرا که  خوش ما نيا مد،ويا مخالف  سياسی وغيرۀ ماباشد  تاپۀ اجنت خارجی بايد  به ان بزنيم ، کسيکه بچنين اعمال مبادرت ميورزد فهميده ويانافهميده اب به اسياب دشمنان وطن ما ميريزند ٠
چون کشورما فعلااګر بصورت صاف وساده بايدبګوئیم حيثيت لانۀ جا سوسی کشو رهای بيګانه ، خصوصا قدرتمند جهان را بخود ګرفته  ،طوريکه اين حيثيت رادر مقطع های مختلف تاريخ کشورهای ديګرداشت ،مثلا کشور ترکيه خصوصا شهر استانبول ان درجريان جنګ جهانی دوم ،واين  مسئله رابطه ميګير د به موقف مهم ستراتيژيکی کشور ما بمثابۀ ګذرګاه کشور کشايان ،که جورج ارنی ژورنالست انګليسی درکتاب خود درمورد افغانستان بدان اشاره نموده (*)،بنابران مسئلۀ عادی نبود ونيست  که کشور استعماری انګلستان سه بار بکشور مالشکر کشی نمود،شوروی سابق بيدون ګرفتن درس عبرت ازتايخ افغانستان  اين کشوررا اشغال نمود والحال امريکا وکشور های ناتو تحت چتر ملل متحد به اين عمل دست زده اند ،در صورتيکه مردم افغانستان بهوش نيا يند ،وحدت خو درا حفظ ننمايند ،اجنتان کشورهای بيګانه راتشخيص ومنزوی ننمايند ،حکو مت  مردمی با کدر های پاک ،صادق ،وطندوست و بااستعدا د، با درنظرداشت عدالت اجتماعی ،تطبيق قانون وغيره ازطريق دموکراسی (ارای مردم ) رابوجود نياورند ،ماشاهد لشکر کشی ها ،ساختن ميدان جنګ کشورها ی رقيب ،وويرا نی بيشتر کشور خود خواهيم بود ٠
بنابران بيائيد قدمهای اولی را برای کوتاه کردن دستهای بيګانه ازکشورما در پهلوی وحدت عام وتام ما که عبارت ازشناختن ومنزوی ساختن اجنتهای کشور های بيګانه است برداريم ٠
حال سوال بميان ميايد چطور واز کدام طريقه بايد انها راشناخت ؟وباانها چطور برخورد بايد نمو د؟پیش ازاینکه به این سوالها جواب بدهیم بایدکمی درمورد
اینکه انها چطوروازکدام طريق کانديد های خودرا تثبيت ودريافت مينما يند ؟کمی معلومات حاصل نمائیم ٬ درين قسمت یعنی  دريافت کانديدرای اجنت ساختن  ارتباط داده ميشود به اينکه  بکدام مقصد خاص ضرورت احساس ميشود که اجنت استخدام شود،اګر بخاطری  مسايل دست دوم وسوم باشد ، دران صورت انها کانديدخودرااز افراد معمولی جامعه ولی بادرنظر داشت مسلک ،ساحۀ کار ،ساحۀ زنده ګی ،خواص ذاتی وتوانائيهای شخص ویرا دريا فت واستخدام مينمايند ،ولی بخاطرمسايل دست اول معمولا افرادی در نظر  ګرفته ميشوند که ازفاميلهای بانفوذ ،قدرتمند ،کارمندان عاليرتبۀ دولتی، سيا سی وغيره ويادرارتباط نزديک باانها قرارداشته باشند،ولی درين بخش استثنا اتی  هم وجوددارد  يعنی دربعضی اوقات لياقت ،استعداد واهليت خاص افراد بمثابۀ مقناطيس توجۀ افراد استخباراتی  کشورهای بيګانه رابخود جلب مينما يد .
وقتيکه فهميديم که ارګانهای استخباراتی کشورهای بيګانه به استخدام افراد مورد نظرشان ،بخاطر تامين منافع کشور هاي شان  ميپردازند ،حال سوال بميان ميايد ،که اين کارراازطريق کی وچطور انجام ميدهند؟ درين قسمت باید گفت انها امکانات مختلفه را دراختياردارند ،ولی عمده تااين کاررااطريق کارمندان رسمی و رزدنتهای خود وافرادارتباطی انها انجام ميدهند ٠
بايد پرسيد باوجود کنترول دقيق کشورها چطور ميتواند ،کشورهای بيګانه کار مندان خودراداخل یک کشور بسازند؟ در جواب بايد ګفت  ،بازهم به اين ارتباط راه های مختلفی وجوددارد ،که عمده ترين انها عبارت است از:
الف : – اعزام کارمندان خوددرجملۀ عمله وکارمندان سفارتخانه هايشان ، درين قسمت معمولا سکرترهای سفارت ازجملۀ کارمندان  تحت پوشش استخبارات  تعين ومقرر ميګردند ،که هموطنان مادربرخورد باانهااز احتياطلازم  بايد کار بګيرند٠
ب : اعزام کارمندان خود در جملۀ  خبرنګاران ،کارمندان مؤسسات خيريه ، دو کتورا ن  ،معلمان ،انجنيران وساير پرسونل مسلکی ،ملکی ونظامی، دربرخورد بااين قشر افراد هم بايد ازاحتياط کارګرفت ، شناختن اين افراد اګرچه مشکل است ،ولی توسط بعضی علايم  ميتوانهارا تااندازۀ شناخت  وانها عبارت اند از :

mikiawoli
mikiawoli 7 years ago

mikiawoli
mikiawoli 7 years ago

حال که یک اندازه معلومات درمورد چنین افراد بدست آوردیم وطوریکه قبلا هم اظهارداشتم ،استخبارات کشورهای خارجی برای اینکه اجنتهایشان بصور ت دوامداردرخدمت انها قرارداشته باشند،مبادرت به تحکیم استخدام اجنتها ی خود میکنند ،که حال درمورد این تحکیم استخدام اجنتها کم وفشرده چند کلمۀ مینویسم ٠
روش تحکیم استخدام اجنتهائیکه ازطرف استخبارات کشورهای خارجی استخدام میشوند باروش تحکیم استخدام اجنتهای عادی مربوط به کشور هایشان فرق مینماید،درین روش معمولا ازدریافت وساختن اسنادبدنام کنندهدرمورد اجنت شان استفاده مینمایند،مثلا ساختن چنان اسنادیکه اجنت از افشای ان درمحضرعام ترس ووحشت داشته باشد،مثلا امضای بعضی اسنا د ،اریۀ بعضی معلومات مهم بخط وکتابت ، ثبت آواز ،گرفتن فوتو وگرفتن امضا ی اجنت درپائین اسناد،ثبت بعضی ویدیو های غیراخلاقی ازاجنت شان وغیره،که برمبنای چنین اسناد بدنام کننده اجنت مجبور میشود تاآخرعمر خودبا انها کارنمایدولوکه دربعضی موارد بقیمت جان شان هم تمام میشود،که برای نمونۀ مثال د رینجا لینک بعضی ازفلمهای استخبا راتی را به این ارتباطدرج مینمایم وشمابعد ازدیدن خوددرزمینه تصویری از موضوع برای خود خواهید داش٠

http://video.google.com/videoplay?docid=-3896399454598058852&hl=de#
فلم درمورد ایجاد وفعالیتهای سی آی ای
^
http://video.google.com/videoplay?docid=-8085945499556832271#


http://video.google.com/videoplay?docid=-1593082387511102552&hl=de#
فلم راجع به استفاده
۶قدرت روحی وبعضی امکانات دیګرافرادتوسط سازمانهای استخباراتی امریکا وروسیه

http://www.youtube.com/watch?v=gvz_gaU9_mc
تبدیلی اجنتان دستګیر شده توسط شوروی سابق وامریکا


http://video.google.com/videoplay?docid=-6338102227027778360#
فلم درمورد شستشوی مغزی٬وسوی استفاده مردم ملکی درتجارب وتجربه های مخفی (سی آی ای (وام
۶ استخبارات انګلستان ودیګر کشورهای غربی


http://www.youtube.com/watch?v=15ULW895g68
درتمام بخشهای قه انونګذاری ٬سیاست وغیره آلمان بعد از جنګ جهانی تافعلا کدرمورد کشور ما هم بعد ازاشغال صدق میکند
(فلم درمورد نفوذ (سی آی ای


http://video.google.de/videoplay?docid=3591923750603676785#
مکتبی که فقط قاتل تربیه میکند٬تحت نظر استخبارات امریکا

http://www.youtube.com/watch?v=tz-nrz557ho
فلم راجع به اجنتان کشور روسیه وآلمان که دراخیر اعدام شدند
http://www.youtube.com/watch?v=5Eb8O42F7yk&NR=1
فلم راجع به زنده گی اجنتان کشورهای خارجی ازحمله متاهاری که اجنت فرانسه وآلمان بود بلاخره ازطرف دولت فرانسه اعدام شد

تقاضای من ازهموطنان محترم
هم میهنان عزیز قسمیکه دیده آمدید اجنت شدن به استخبارات کشورهای بیګانه ازیک سو خطرجانی برای شماداردودرنهایت شماراازاولادهای عزیز تا ن جدا مینماید واز طرف هم روسیاهی  وشرمنده ګی ابدی را نصیب شما وفامیل های تان  خدای ناخواسته خواهد کرد، لذا ازآن پرهیز نمائید وشیفتۀ نشاندادن باغهای سبز وسرخ سازمانهای استخباراتی بیګانه ګان نشوید٠

تقاضای من از کارمندان وپرسونل استخبارات کشورم
شما باید بمثابۀ بهترین فرزندان جامعه بخاطرامنیت داخلی وخارجی کشوربا دستان پاک٬ مغزسردوقلب ګرم کاروپیکار نمائید،تمام اجراات تان باید در چوکات قانون باشد،باعث اذیت ،آزار وشکنجۀ هم میهنان تان نشده،بلکه از
جمله نزدیکترین یار ومددګار انها باشید تا مردم به شما اعتماد نموده وهمراه تان دربخش امنیت داخلی وخارجی کشور همکاری نمایند
پایان
ومن الله التوفیق
انجنیر ذکریا یوسفزی

Please login to comment